Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Linda Korteland MUA en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst van Linda Korteland MUA. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Linda Korteland MUA door te geven.

Boekingen

Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een reservering heeft gedaan bij Linda Korteland MUA. Boekingen komen tot stand via e-mail, telefoon, Social Media, WhatsApp, boekingssysteem of mondeling. De opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Linda Korteland MUA. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

Betaling

De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant bij afspraak voldaan worden. Bij grotere opdrachten kunnen reserveringskosten van toepassing zijn.

Bij alle bruidsstyling dient voor reservering een aanbetaling gedaan te worden van 25% zodat andere bruiden niet teleurgesteld worden door een onnodig gereserveerde dag. De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant als volgt voldaan worden:

– 25% bij reservering

– 75% bij de proef

Linda Korteland MUA verzend (uitsluitend per e-mail) een factuur na bewezen diensten, met de vermelding binnen de 7 dagen te betalen na factuurdatum.

Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 8 %  op jaarbasis.

Reiskostenvergoeding

De door Linda Korteland MUA gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op de wettelijke kilometervergoeding.

Reservering annuleren

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de gemaakte afspraak om welke reden dan ook. Boekingen kunnen geannuleerd worden onder de volgende annuleringsvoorwaarden:

Nagelstylingboekingen:

– tot 48 uur van tevoren kan er kosteloos worden geannuleerd

– tot 24 uur van tevoren zelf zal 50% van de kosten worden berekend

– bij annulering op de dag zelf zal 100% van de kosten worden berekend

Reguliere boekingen:

– tot 48 uur van tevoren kan er kosteloos worden geannuleerd

– van 48 uur tot 24 uur van tevoren zal 50% van de kosten worden berekend

– bij annulering op de dag zelf zal 75% van de kosten worden berekend

Bruidsboekingen:

De annulering van een afspraak dient 45 dagen voor de trouwdatum doorgegeven te worden. Ik zal het totale bedrag (- de aanbetaling & resterende bedrag van de proefsessie indien die heeft plaatsgevonden) terugstorten.

Annuleer je 30 tot 14 dagen van te voren? Dan stort ik 50% (- de aanbetaling en resterende bedrag van de
proefsessie) terug. Bij annulering van 13 tot 1 dag voor de trouwdatum wordt er niets teruggestort.

Indien de bruiloft uitgesteld wordt naar een later stadium is (kosteloze) verplaatsing mogelijk indien de agenda dat toelaat.

In geval van annulering door overmacht (bijvoorbeeld overlijden of ziekte) vanuit mijn kant zal ik binnen mijn netwerk zoeken naar een vervangende styliste. Alle benodigde gegevens, informatie en gemaakte foto’s tijdens bijvoorbeeld de proef zullen worden doorgegeven aan de vervangende styliste. Indien vervanging regelen om welke reden dan ook niet lukt zullen reeds betaalde kosten voor niet geleverde diensten volledig worden terugbetaald.

Mocht je willen annuleren omdat je niet tevreden bent, neem dan altijd eerst contact met me op. Zo kunnen we samen bekijken of we (tegen een vergoeding) bijvoorbeeld nog een 2e proefsessie kunnen inplannen om te zorgen dat we samen toch tot het gewenste resultaat kunnen komen en jij alsnog zult stralen!

Aansprakelijkheid

Linda Korteland MUA  is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Linda Korteland MUA  sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Linda Korteland MUA.

Met het leveren van haar diensten aanvaardt Linda Korteland MUA een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Linda Korteland MUA geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Linda Korteland MUA de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Linda Korteland MUA is op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

Gevolgen van schade door aangekochte goederen gebruikt door Linda Korteland MUA zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant van de goederen.

Beschadiging en/of diefstal

Linda Korteland MUA heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt. Linda Korteland MUA meldt diefstal altijd bij de politie.

Privacy

Linda Korteland MUA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens, dus ook het beeldmateriaal waar u opstaat, worden door Linda Korteland MUA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Publiciteit. Het beeldmateriaal zal gebruikt worden voor communicatie, de website en sociale media.

Het opmaken van een klantenbestand.

Linda Korteland MUA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden bewaart tot 2 jaar na de effectieve samenwerking. Het beeldmateriaal wordt bewaard tot zolang dit nuttig is voor de website en sociale media.

Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Linda Korteland MUA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen (mijn laptop is dus vergrendeld);

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.  

Linda Korteland MUA kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website.

Linda Korteland MUA

Welkom, mijn naam is Linda Korteland. Ik ben gecertificeerd Make-up Artist,  Hairstylist en Nailtechnician. Lees voor de mogelijkheden gerust eens verder op deze website. Wil je meer weten, neem dan vooral even contact op!

Contactgegevens

+31 681912434

info@lindakortelandmua.nl

Oltmansstraat 22

3351 EH Papendrecht

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.
Chat openen
1
Scan de code
Linda Korteland MUA
Hallo 👋 Waar kan ik je mee helpen?